Warunki Kontraktowe FIDIC w umowach o roboty budowlane.
FIDIC to skrót nazwy Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów, czyli związku stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów z różnych krajów.
Celem tej organizacji jest wspólne popieranie interesów zawodowych stowarzyszeń członkowskich oraz rozpowszechnianie informacji użytecznych dla członków stowarzyszeń tworzących federację.
Członkiem federacji jest działające w Polsce Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).
 
W elekcie wieloletnich doświadczeń FIDIC wypracował własny model organizacji procesu budowlanego oraz stworzył wzory dokumentów kontraktowych. Ustalił również zasady oceny ofert i wyboru wykonawcy.
Jak to działa?
Wszyscy oferenci otrzymują takie same dokumenty przetargowe i są poddani takiej samej procedurze wyboru. Oferent, którzy wygra przetarg staje się związany warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Dokumentacja ta po rozstrzygnięciu przetargu staje się automatycznie kontraktem.
O wyborze oferenta i zawarciu kontraktu zamawiający powiadamia wybranego wykonawcę listem zatwierdzającym (akceptacyjnym). W polskiej procedurze zamówień publicznych właściwie pomija się ten etap.
Istotną częścią kontraktu, a wcześniej dokumentów przetargowych, są tzw. Warunki Kontraktowe – część ogólna i część szczególna.
Warunki Kontraktowe to po prostu wzór umowy o roboty budowlane. Składają się z klauzul ogólnych i klauzul szczególnych.
Opracowanie konkretnej umowy w oparciu o FIDIC polega na zastosowaniu klauzul ogólnych w brzmieniu niezmienionym (w wersji wydanej przez FIDIC) oraz zmodyfikowaniu ich za pomocą klauzul szczególnych, sformułowanych przez strony zawieranej umowy. Klauzule szczególne zastępują klauzule ogólne w całości lub w części, uzupełniają je lub zmieniają.
W zamówieniach publicznych warunki kontraktowe FIDIC wykorzystywane są jako standardowe procedury realizacji projektów publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich. Pozwalają one na sprawną ocenę prawidłowości zarządzania inwestycją i wykorzystania środków. Po pewnych modyfikacjach pozostają one w zgodności z prawem krajowym, tj. przede wszystkim z ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą Prawo budowlane oraz Kodeksem cywilnym.
FIDIC przewiduje trzy podstawowe rodzaje kontraktów budowlanych.
Kontrakt o wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej udostępnianej przez inwestora to tzw. Czerwona książka – „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego”. W zamówieniach publicznych przedmiot zamówienia opisywany jest w tym przypadku za pomocą dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – formuła „Wybuduj”. Zawierana umowa o roboty budowlane odpowiada podstawowej konstrukcji umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kontrakt polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu robót przez wykonawcę w uzgodnieniu z zamawiającym to tzw. Żółta książka – „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych projektowanych przez wykonawcę”. W zamówieniach publicznych przedmiot zamówienia opisywany jest w tym przypadku za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego – formuła „Projektuj i Wybuduj”. Zawierana umowa o roboty budowlane odpowiada podstawowej konstrukcji umowy wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego rozszerzonej o inżynierską usługę zaprojektowania tych robót.
Kontrakt polegający na wykonania obiektu budowlanego pod klucz, w ramach którego przygotowaniem inwestycji, opracowaniem dokumentacji projektowej i przeprowadzeniem procesu budowlanego obarczony jest wykonawca, to tzw. Srebrna książka – „Warunki Kontraktu na realizację „pod klucz”. W zamówieniach publicznych z tego wzoru umowy korzystają ci zamawiający, którzy nie są w stanie samodzielnie opisać przedmiotu zamówienia i określić istotnych warunków zamówienia lub oszacować wartości zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych i z tego względu muszą przeprowadzić dialog konkurencyjny z wykonawcami lub negocjacji z ogłoszeniem albo bez ogłoszenia.

Aneta Słodzińska
 
«  back