Do urzędu z dokumentem sporządzonym w języku obcym.
Czy składając w urzędzie dowód z dokumentu sporządzonego w języku obcym musimy załączyć tłumaczenie?
 
Z art. 27 Konstytucji RP wynika, iż językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Analogiczny zapis zawiera ustawa o języku polskim, która wskazuje organy, instytucje, urzędy i inne podmioty, których językiem urzędowym jest język polski.
Zgodnie z powołaną wyżej ustawą podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium RP dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli co do zasady w języku polskim (chyba że jakiś szczególny przepis prawa stanowi inaczej).
Taka sama reguła obowiązuje w odniesieniu do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych organom wymienionym przez tę ustawę. Będą to między innymi organy jednostek samorządu terytorialnego, (np. prezydent miasta), terenowe organy administracji publicznej (np. wojewoda) czy konstytucyjne organy państwa (np. minister) oraz podległe im instytucje i urzędy.
Obcojęzyczne dokumenty nie mogą być uznane za dowód w sprawie z tego względu, że posługiwanie się nimi przez organ w postępowaniu dowodowym byłoby sprzeczne z prawem (powołanymi wyżej przepisami Konstytucji RP i ustawy o języku polskim).
Składając zatem w urzędzie podanie, do którego załączamy dokument sporządzony w języku obcym (np. zaświadczenie o zatrudnieniu za granicą) powinniśmy przedłożyć jednocześnie tłumaczenie tego dokumentu na język polski. Co się stanie, jeżeli takiego tłumaczenia nie przedłożymy ?
Jeżeli do podania nie załączymy tłumaczenia, wówczas podanie to nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w powołanych wyżej przepisach Konstytucji RP i ustawy o języku polskim. W tej sytuacji organ ma obowiązek wezwać wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Czy taka sama zasada obowiązuje wówczas, gdy postępowanie prowadzone jest nie na wniosek strony, lecz z urzędu ?
Obowiązek dokonywania przez organy administracji wszystkich czynności w języku polskim oznacza, że w tym języku wydawane są orzeczenia, jak również prowadzone jest postępowanie dowodowe. Organ ma zatem obowiązek zapewnić, aby dokumenty zgromadzone w prowadzonej przez niego sprawie były sporządzone w języku polskim.
W toku postępowania organ powinien podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz jej załatwienia. Jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
Z tymi obowiązkami organu związane jest uprawnienie do wezwania strony do przedłożenia tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski, gdyż jest to czynność niezbędna do dokonania niezbędnych ustaleń, zgromadzenia i rozpatrzenia materiału dowodowego oraz załatwienia sprawy. Brak jest jednak sankcji, którą organ mógłby się posłużyć w razie niezastosowania się do wezwania. Organ może również zapewnić tłumaczenie dokumentu we własnym zakresie.
Odrębną kwestią jest to kogo obciążają koszty tłumaczenia dokumentu. Co do zasady koszty postępowania administracyjnego ponosi Skarb Państwa. Od tej zasady są wyjątki. Stronę obciążają te koszty, które powstały z jej winy oraz te, które zostały poniesione w interesie strony lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.
Do kosztów obciążających stronę bez wątpienia należą więc koszty tłumaczenia dokumentu dołączanego do podania składanego w celu załatwienia sprawy, o którą strona wnosi.
Z kolei jeżeli żądanie przedłożenia tłumaczenia kierowane jest do strony w ramach postępowania wszczętego przez organ z urzędu, to w celu ustalenia na kim ciążą koszty tłumaczenia rozważyć należy, czy konieczność przedłożenia określonego dokumentu i - co za tym idzie- jego tłumaczenia, wynikła z winy strony, czy w interesie strony leży złożenie tego dokumentu, a jeżeli tak - to czy ustawowym obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest pokrycie w tym zakresie kosztów postępowania.
Czy konieczne jest dostarczenie tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego ?
Co do zasady przepisy nie przewidują wymogu powierzenia tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku obcym tłumaczowi przysięgłemu. Można wówczas posłużyć się tłumaczeniem dokonanym przez osobę bez takich uprawnień. Trzeba jednak podkreślić, że tłumaczenie przysięgłe jest poświadczone, ma walor tłumaczenia urzędowego i korzysta z domniemania zgodności z treścią dokumentu obcojęzycznego, a zatem w pewnych sytuacjach warto się nim posłużyć.
Oczywiście jeżeli przepis szczególny nakłada obowiązek dostarczenia tłumaczenia przysięgłego, wówczas nie ma wyboru i takie tłumaczenie należy dostarczyć.

Aneta Słodzińska
 
» http://dobry-prawnik.blog.pl/2013/07/10/do-...
 
«  back