Dla prawników, Regulamin

 
1. Zakres
Usługi McAdvo oparte są na zasadach i warunkach McAdvo Ltd. Warunki i zasady również dotyczą wszystkich przyszłych stosunków działalności, bez potrzeby wielokrotnego wyraźnego powtarzania. Jeżeli zmiany w regulaminie nie będą w sprzeczności w ciągu 7 dni, zmienione warunki i zasady uważa się za przyjęte. Odchylenia od tych warunków jest możliwe tylko wtedy, jeśli zostanie wyrażona pisemna zgoda od pisanie McAdvo.

2. Czas trwania umowy
Umowa rejestracji w serwisie wyszukiwarki, zawierana jest poprzez wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez klienta do McAdvo oraz pisemne lub cyfrowe (online) potwierdzenie McAdvo. Rejestracja jest na okres 12 lub 24 miesięcy. Po potwierdzeniu zapłaty za abonament, natychmiast dokonuje się aktywacja. Od czasu aktywacji, dane są przez 12 lub 24 miesięcy dostępne w Internecie, a następnie bez konieczności wypowiedzenia, umowa wygasa.
Umowa może zostać przedłużona na kolejne 12 lub 24 miesięcy, poprzez zapłacenie kolejnej faktury.

3. Zakres usługi
Charakter i zakres usług wynika z aktualnego cennika. Odpowiedzialność za treść danych ponosi wyłącznie klient, który jest też zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych danych. McAdvo nie sprawdza dostarczonych danych. Dane kontaktowe są do wglądu dla użytkowników poprzez prezentacje w Internecie. Dojdzie do pośrednictwa osób trzecich, McAdvo niezawierana żadnych umów z użytkownikiem. Każdy wpis jest bezpłatny, tylko wyrażenie chęci o skorzystanie z płatnej usługi oraz potwierdzenie jej, daje prawo McAdvo do pobierania opłaty według cennika

4. Termin wykonywnia usług
Z niezależnych dla McAdvo przyczyn, może dojść do opóźnień w wykonywaniu usług. Faktory, takie jak strajk, przemoc, mogą utrudnić a nawet uniemożliwić w dotrzymaniu terminu wykonania usługi. Dotyczy to również osób trzecich, zleconych przez McAdvo, które przyczynią się do opóźnień.
Opóźnienia, które przeszkodzą w wykonywaniu usługi, uprawniają McAdvo do odroczenia wykonywania usługi albo do częściowego lub całkowitego rozwiązania umowy

5. Warunki płatności, opóźnienia w płatnościach
Należność za usługi McAdvo.com jest podana w aktualnym cenniku, który można zobaczyć na stronie internetowej. Należność jest pobierana z góry za okres 12 lub 24 .Aktywacja usługi następuje w momencie potwierdzenia wpłaty należności, wykonanej przez klienta. Jeżeli umowa została przedłużona, należność trzeba zapłacić w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.
McAdvo zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz usług w zależności od sytuacji rynkowej. Korekty są skuteczne tylko na początku każdego nowego rocznego okresu obowiązywania umowy. Z przedłużeniem umowy McAdvo jest uprawniony, w przypadku 14 dniowej zwłoki w płatności do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia oraz do degradacji danych klienta Obowiązek zapłaty należności pozostaje nienaruszone. Dalsze roszczenia pozostają nienaruszone.

6. Obowiązki i prawa klienta
W serwisie wyszukiwania, wszyscy prawnicy mogą się zarejestrować. Niezależnie od nazw specjalizacji, prawnicy mogą się wpisać w części lub w całości innych praktyk. Łącznie nie więcej niż pięć nazw można wpisać, w tym maksymalnie trzy specjalistyczne praktyki. Obszary praktyki mogą być jedynie te podane, które można potwierdzić dwoma latami stażu.
Po otrzymaniu potwierdzenia aktywacji, prawnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni do sprawdzenia podanych danych i skompletowania ich. Dane podane w rejestracji uważa się za zatwierdzone. Prawnik ma obowiązek poinformowania McAdvo.com o zmianach danych w potwierdzonej wcześnie rejestracji. Również o zawieszeniu wykonywania zawodu albo o jego ukończeniu, prawnik jest zobowiązany do poinformowania McAdvo.com.( McAdvo usunie zarejestrowane dane). Jednak refundacja należności jest wykluczona.
O wszelkich usterkach lub błędach proszę niezwłocznie informować McAdvo. Klient musi podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uszkodzeniom i dać możliwość McAdvo.com na eliminację wad.
Na wnioski osób ubiegających się o rade prawną, należy udzielać szybkiej odpowiedzi. Zasady etyczne i zawodowe są nienaruszone. Tylko celowe fałszywe oświadczenia naruszają zasady etyczne i zawodowe, skutkiem jest rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy przez McAdvo. W tym przypadku aktywne dane zostaną niezwłocznie usunięte oraz brak prawa do zwrotu opłaty.

7. Polityka prywatności
Dostarczone MAdvo.com informacje, o ile nie uzgodniono inaczej, są niepoufne. Klient poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, zgadza się na przetwarzanie danych przez McAdvo. McAdvo nie przekazuje dalej powierzonych danych.

8. Prawa autorskie i prawo ochrony świadczeń.
Dokumenty lub obrazy dostarczane przez klienta są wykorzystywane wyłącznie do celów stworzenia elektronicznej bazy danych, zwrot jest niemożliwy. Podczas trwania wykonywania usługi przez McAdvo lub inną firmę, klient nie ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub praw ochrony świadczeń.

9. Gwarancja i odpowiedzialność
McAdvo świadczy swoje usługi za pośrednictwem Internetu lub trzeci przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu. Klient nie może dobiegać się o roszczenia, jeżeli nastąpią pauzy w celu konserwacji i napraw, albo zakłócenia spowodowane zaburzeniami. Roszczenia klienta są wykluczone o ile nie dojdzie do rażącego niedbalstwa. McAdvo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające siły wyższej, z wydarzeń życiowych, które McAdvo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywania usługi. To samo stosuje się w przypadku wystąpienia takich zdarzeń, które doświadczą osoby trzecie, ( którym McAdvo zleca do świadczenia usług). Odpowiedzialność za bezawaryjnej prace jest wykluczona. McAdvo zastrzega sobie prawo do wyłączenia funkcji i/ lub usługi, oprogramowania, z przyczyn technicznych lub gospodarczych albo wynikających ze zmianą dostawcy. McAdvo nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność przekazanych danych. McAdvo nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, ani za bezpośrednie lub pośrednie szkody klienta lub osób trzecich. W przypadku odpowiedzialności cywilnej, kwota odszkodowania jest ograniczona do rocznego wkładu poszkodowanego klienta. Jeśli odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, jest to nieważne się dla szkody na życiu, ciele lub zdrowiu.

10. Potrącenie, zatrzymanie
Klient może ubiegać się o roszczenia od McAdvo tylko i wyłącznie z prawnie silnymi argumentami, które muszą wynikać z umowy.

11. Przepisy końcowe
Jeżeli jeden lub więcej z tych przepisów w całości lub częściowo miał być nieważny lub niewykonalny, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia, które zachowują swoją moc prawną. Nieważne lub niewykonalne przepisy są przerobione lub zastąpione innymi przepisami, wraz z nimi kontynuowane są cele gospodarcze i prawne. To samo dotyczy ewentualnych luk w tej umowy. Siedziba McAdvo jest jurysdykcją.